פינת ההלכה

בדיקת הכיסים בשבת

בדיקת הכיסים בשבת

מצוה לבדוק הכיסים. הלכה פסוקה היא בשו"ע שמצוה על כל אדם שימשמש בבגדיו , בערב שבת סמוך לחשיכה, שלא יהיה

הריגת מזיקים בשבת

הריגת מזיקים בשבת

למרות שביארנו בכתבה אחרת שאסור מדאורייתא להרוג שום בעל חיים, בין קטן כזבוב וחרק ובין גדול כבהמה וחיה, אעפ"כ, כאשר

ביעור מעשרות

ביעור מעשרות

מהי מצוות הביעור? בשנה רביעית לשמיטה וכן בשנת השמיטה, חייב אדם לבער את המעשרות מהפירות שלו, של שלושת השנים שעברו,

שבת תשעה באב וצום נדחה

שבת תשעה באב וצום נדחה

שבת תשעה באב בשבת זו נוהגים אבילות בדברים שבצינעה (תקנד,יט רמ"א), וגם רחיצת פניו ידיו ורגליו בחמין שהוחמו מע"ש אסורה

חג השבועות בשנת השמיטה

חג השבועות בשנת השמיטה

לקראת חג השבועות, נעורר על דיני הפרחים בשמיטה: מותר גם בשמיטה לקשט הבית בפרחים, ובצמחי בשמים, אך יש לנהוג בהם

דיני כיבוס ובגדים מכובסים בתשעת הימים

דיני כיבוס ובגדים מכובסים בתשעת הימים

כיבוס וגיהוץ. מר"ח אב עד התענית אסור לגהץ או לכבס בגדים במים וכן אסור לגהץ ולכבס כדי ללבוש אחרי התענית

מדידה בשבת

מדידה בשבת

חז"ל גזרו על דברים שראו בהם מעשי חולין הפוגמים באווירת השבת אף על פי שאינם כרוכים בטירחה יתירה והם קרויים

הלכות יסודיות בקריאת המגילה

הלכות יסודיות בקריאת המגילה

מהו זמן קריאת המגילה בלילה? זמן קריאתה בלילה – מצאת הכוכבים ועד עלות השחר, ובשעת הדחק כגון אנשי ביטחון האמורים

צידה ונטילת נשמה מבע"ח בשבת

צידה ונטילת נשמה מבע"ח בשבת

איסור צידת זבובים ועכברים אסור לצוד זבובים בשבת (שטז,ד), ולכן חלון שמותקנת בו רשת ויש עליה זבובים אסור לסגור את

ימי העומר ושבתות הקיץ, הנהגות וטעמיהם

ימי העומר ושבתות הקיץ, הנהגות וטעמיהם

הנהגות והידורים בימי העומר מדקדקים מאוד במצוות בימי הספירה, לפי שהם ימים קדושים ונוראים מאד (ראה טעמי המנהגים עמ' ריח).